Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SportMatchCoaching

Definities
1. SportMatchCoaching: SportMatchCoaching, gevestigd te Breda onder KvK nr.76985156.
2. Klant: degene met wie SportMatchCoaching een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: SportMatchCoaching en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van
diensten of producten door of namens SportMatchCoaching.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk
uit.

Prijzen
1. Alle prijzen die SportMatchCoaching hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals
administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die SportMatchCoaching hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn
gemaakt, kan SportMatchCoaching te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door SportMatchCoaching vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SportMatchCoaching, geldend voor de periode waarin hij de
werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door SportMatchCoaching een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs,
tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. SportMatchCoaching is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient SportMatchCoaching de klant tijdig te laten weten waarom een hogere
prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven
de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9. SportMatchCoaching heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal SportMatchCoaching prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met SportMatchCoaching op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de
prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is SportMatchCoaching gerechtigd een rente van 1% per maand in
rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd
aan SportMatchCoaching.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag SportMatchCoaching zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van SportMatchCoaching op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door SportMatchCoaching, dan is hij nog steeds verplicht de
afgesproken prijs aan SportMatchCoaching te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende
verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan SportMatchCoaching te verrekenen met een
vordering op SportMatchCoaching.

Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en
waterschade evenals diefstal:
o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
o zaken van SportMatchCoaching die bij de klant aanwezig zijn
o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van SportMatchCoaching de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor SportMatchCoaching enkel
inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst
1. SportMatchCoaching voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. SportMatchCoaching heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken
voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat SportMatchCoaching tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat SportMatchCoaching tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen
de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in
gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan SportMatchCoaching.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden,
ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert SportMatchCoaching de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door SportMatchCoachingredelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden
beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en
extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen SportMatchCoaching en de klant wordt aangegaan voor de duur van 1Jaren, tenzij uit de aard van de
overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een
overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn
van 2 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de
overeenkomst van rechtswege.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen,
dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant SportMatchCoaching schriftelijk in gebreke stellen.

Intellectueel eigendom
1. SportMatchCoaching behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en
modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen,
schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van SportMatchCoaching (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding
1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van SportMatchCoaching ontvangt geheim.

2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende SportMatchCoaching waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze
geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat  verspreiding ervan SportMatchCoaching schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
o die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was
van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
o die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3
jaar na afloop daarvan.
Boetebeding
1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt
hij ten behoeve van SportMatchCoaching een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag
van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te
zijn van enige vorm van schade.
3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten
van SportMatchCoaching waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart SportMatchCoaching tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de
door SportMatchCoaching geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door SportMatchCoaching geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele
tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten,
dan dient de klant SportMatchCoaching daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de
tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen SportMatchCoaching uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te
stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat SportMatchCoaching in staat is hierop
adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden
dat SportMatchCoaching gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan SportMatchCoaching.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling SportMatchCoaching ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als SportMatchCoaching een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige
bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan SportMatchCoaching verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid SportMatchCoaching
1. SportMatchCoaching is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door
opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien SportMatchCoaching aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of
verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. SportMatchCoaching is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade
aan derden.
4. Indien SportMatchCoaching aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij

van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts
bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of
opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van SportMatchCoaching vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de
aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer SportMatchCoaching toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn
verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door SportMatchCoaching niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas
plaatsvinden nadat SportMatchCoaching in verzuim is.
3. SportMatchCoaching heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst
niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien SportMatchCoaching kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond
geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van SportMatchCoaching in de nakoming
van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan SportMatchCoaching kan worden toegerekend in een van de wil
van SportMatchCoaching onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van SportMatchCoaching kan
worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand,
rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-,
elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor SportMatchCoaching 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen,
dan worden die verplichtingen opgeschort totdat SportMatchCoaching er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst
schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. SportMatchCoaching is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de
overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen,
passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
1. SportMatchCoaching is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal SportMatchCoaching zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande
schriftelijke instemming van SportMatchCoaching.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen
van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van
wat SportMatchCoaching bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar SportMatchCoaching is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd
om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 1 januari 2020.

https://pakalertpress.com/
https://ilmukomunikasi.uad.ac.id/
https://espotting.com/
https://espanahijos.com/
https://32sing.com/
https://dolmie.com/
https://prime.edu.pk/blogs/
https://topfroosh.com/
https://zmart.hk/
https://techfat.com/
https://shop.drdavidgilpin.com/
https://hotelarjuna.com/
https://venec.mk/
https://russellandcosolicitors.co.uk/
https://blumnico.com/
https://penzonerealty.com/
https://luxuriousrentz.com/
https://gadgeto.gr/
https://myidlyrics.com/
https://javachatpodcast.com/
https://thefarmwifelife.com/
https://essentialblackmedia.com/
https://dominicandreamgirl.com/
https://menstruationstassen-test.com/
https://b4uage.com/
https://kulikovart.ru/
https://vignet.net/
https://foodfusionhk.com/
https://neubau-immobilie-leipzig.de/
https://changelifeorganization.org/
https://famousstoreis.com/
https://preschoolcurriculum.in/
https://elmotorista.com.gt/
https://topproductsbasket.net/
https://ttg.com.ar/
https://cacciamotorworx.com/
https://afelleclothing.com/
https://allindiastrengthwars.in/
https://geze.com.ua/
https://sportmatchcoaching.com/
https://psiquiatraenprovidencia.cl/
https://uvasi.ru/
https://rocherocean.fr/
https://travel.savings.org/
https://theusaage.com/
https://crazytraveldeal.com/
https://vegaviral.com/
https://maxtorcpro.com/
https://losafoods.com/
https://saltandpepperideas.com/
https://mycrimea.online/
https://rusmetgroup.ru/
https://runwithyourheart.site/
https://laidegoldskinclinic.com/
https://fuelpumpexpress.com/
https://flughafen-taxi-muenchen.com/
https://2z25.com/
https://toshow.us/
https://cprnabzino.com/
https://apologetics.ro/
https://puppiesanimals.com/
https://grandkozmetik.mk/
https://afrilandforexboard.com/
https://virtusmurano.com/
https://henyodigital.com/
https://threeriversmedicalgroup.com/
https://skynetsolutions.co.in/
https://chiapow.com/
https://painfulparenting.com/
https://joyasvalldor.com/
https://juliansrecipes.com/
https://flockgear.life/
https://mold.maqopt.com.br/
https://shopmygear.com/
https://richiptv.com/
https://s3webservices.tech/
https://versatilecommunication.com/
https://anhduongcompany.vn/
https://tonyslavin.com/
https://bestcardiologistnashik.in/
https://jeansjourney.us/
https://latisanery.com/
https://svelaluxury.it/
https://texascovid.com/
https://gameofprint.de/
https://dogbecat.com/
https://desingdad.shop/
https://edeyselldigitals.com/
https://currentnewstv.in/
https://lynxlolerservices.co.uk/
https://babycar.in/
https://theonenews.in/
https://inhawellness.com/
https://veganscure.com/
https://evergreenpharmaceuticals.co.uk/
https://proconsultant.tech/
https://bajahighland.com/
https://gailelaine.com/
https://metatoursae.com/
https://processthink.co.uk/
https://toytrucks.com.ph/login/
https://baizelshoecare.co.za/
https://kmh-tea.com/
https://dupsrl.shop/
https://quickbooktravles.com/
https://inland.website/
https://cryptoswaptrade.com/
https://saudepreciosa.com/
https://hiremedubai.com/
https://myartsdesign.ru/
https://huntingsurvivors.com/
https://90s-shop.nl/
https://toffeehousesweets.com/
https://centrogaiaom.com/
https://itn-info.com/
https://amaronilogistics.eu/
https://discimus.com.br/
https://runoved.ru/
https://panmarketllc.com/
https://agapelux.com/
https://goodfix.ir/
https://snaptosign.com/
https://topnotchdealz.net/
https://mundoanimalperu.com/
https://mundoauditivo.com/
https://oncallorganicfood.com/
https://pdfhaifree.com/
https://skyfood.co.uk/
https://saudecomgontijos.site/
https://pickandgofurniture.com/
https://byassa.ma/
https://agelessbeautylaserskinspa.com/
https://theidealseo.com/
https://bangsatangiisuk.co.id/
https://bidkoin.id/
https://binausaha.my.id/
https://dev.iphi.or.id/
https://iphijateng.or.id/
https://iteso.co.id/
https://movieland.id/
https://rblogistics.co.id/
https://sanbuka.co.id/
https://shop2.sanbuka.co.id/
https://dyon.sanbuka.co.id/
https://shop.sanbuka.co.id/
https://zteindonesia.co.id/
https://battleforwhiteclay.org/
https://hugheshistoricdistrict.com/
https://levitation-vancouver.com/
https://roguewoodsupply.com/
https://the912-project.com/
https://urasenkeseattle.org/
https://mail.pagtickets.com.br/
https://lango.id/
https://blogs.astroanupmishrji.com/
https://blogs.epistylar.com/
https://dtp.bengkuluprov.go.id/
https://smkn2jiwan.sch.id/
https://dinkes.gresikkab.go.id/
Slot Thailand
demo slot
slot mania
MAHJONG WAYS SENGTOTO
SENGTOTO
LOGIN EVOSTOSO
DAFTAR EVOSTOTO
jebol togel
mikatoto
Slot Online
mikatoto
PREDIKSI TOTO MACAU
Bet168
obat aborsi
cytotec
obat penggugur kandungan
slot thailand
Slot Thailand
obat penggugur kandungan
akun pro malaysia
slot gacor 777
SINGASARITOTO
SINGASARITOTO
JUMBOTOTO
MAFIATOTO
KARTUTOTO
ASUSTOGEL
BAIM4D
Bimabet
hujantoto
klik555
klik555
klik555
klik555
okbtogel link alternatif
okbtogel login
okbtogel
cytotec
obat bius